KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

 

         Informacje ogólne.

 

       Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest: STUDIO13 Tatiana Choroszy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 7 lok.16, 52-112 Wrocław NIP: 899-229-50-07 (dalej „Organizator”).

 

       Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu internetowym Facebook- na profilu Organizatora https://www.facebook.com/studiotrzynascie/ oraz portalu Instagram- na profilu Organizatora https://www.instagram.com/studio_trzynascie/

 

       Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 

       Konkurs Z 14.12.2020  odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

 

         Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

       W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 

       posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;

 

       są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ich przedstawiciela ustawowego może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej, przed przystąpieniem do konkursu po uprzednim przesłaniu przedmiotowej zgody na adres e-mail: studio.13@wp.pl

 

       posiadają aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

 

       wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie.

 

       W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 

       Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

       Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu stanowi dzieło najbardziej oryginalne i kreatywne.

 

Zasady udziału w Konkursie.

 

       Konkurs rozpoczyna się dnia 14 grudnia i kończy się dnia 18 grudnia o godzinie 23:59.

 

       W ramach Konkursu, Uczestnik stworzy hasło na koszulkę.

 

Uczestnik może zgłosić Swoje dzieło na dwa sposoby:

 

       poprzez portal społecznościowy Facebook: gdzie pod postem konkursowym, w formie komentarza opublikuje swoje hasło.

 

       poprzez portal społecznościowy Instagram: gdzie pod postem konkursowym, w formie komentarza opublikuje swój podpis.

 

       3.    Dokładny opis zadania konkursowego zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu na                             Profilach na Instagramie oraz Facebooku Organizatora.

 

IV.   Nagroda w Konkursie.

 

       Przyrzekającym nagrodę jest Organizator.

         O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury, wyznaczone przez Organizatora.

       W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody.

       Nagrodami w konkursie są koszulki z hasłem stworzonym przez Uczestnika lub dowolna koszulka ze sklepu T-shirt Worlds.

       Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

       Zwycięzcy nie mogą żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

       Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody.

       Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu tygodnia od zakończenia Konkursu, na profilach Organizatora w serwisach Instagram i Facebook.

       Od ogłoszenia wyników Zwycięzca Konkursu ma 7 dni roboczych na podanie danych kontaktowych oraz wypełnienie załącznika nr1 do niniejszego regulaminy.

       Odbiór Nagrody będzie możliwy osobiście w STUDIO13 Tatiana Choroszy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 7 lok.16, 52-112 Wrocław. Istnieje również możliwość wysyłki poprzez InPost na adres wskazany przez Zwycięzcę.

       Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście, o którym mowa w niniejszym regulaminie zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

 

 

V. Reklamacje.

 

       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.

       Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

 

VI. Ochrona danych osobowych i prawa autorskie.

 

       Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu jest Organizator.

       Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, wyrażonej poprzez akceptację niniejszego regulaminu i dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie.

       Dane osobowe Uczestników przekazywane są Organizatorowi oraz mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu.

       W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich

przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora lub

podmiotu przetwarzającego na rzecz administratora;

c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

       Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie to brak możliwości udziału w konkursie i odebrania Nagrody od Organizatora.

       Dane będą przechowywane do czasu, kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia reklamacji.

       Zwycięzca akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie do zamieszczanych komentarzy.

 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

       Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na profilu na portalu Facebook.

       Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego.

       Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

       Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.

       Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

       Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

       Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

       Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja, ……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez STUDIO13 Tatiana Choroszy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 7 lok.16, 52-112 Wrocław NIP: 899-229-50-07 w celu realizacji Konkursu (…) w tym otrzymania nagrody.